ေမတၱာပို႔

  • www.pamtaungup.com

    အမ်ိဳး ဘာသာ၊ သာသာနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕)

English-Myanmar Lokaniti Note 7


  ေလာက၌ နည္းေသာသုတရွိသူသည္ နည္းေသာသုတကိုအမ်ားေအာက္ေမ့တတ္၏။
မာန္မာနရွိတတ္၏။ အဘယ္သို ့နည္းဟူမူကား
သမုဒၵရာ ေရျပင္ကိုမျမင္ဖူးေသာ
ဖားသူငယ္သည္ တြင္း၀ ေရကိုအမ်ားထင္သကဲ့သို ့တည္း။

 In this world, the person who has little knowledge thinks much of it
and has pride for it.   
How is it so?   It is like the frog who has never seen the ocean thinks 
much of the water in the hole it lives in.

( ရွင္းခ်က္။ ။ )  သုတနည္းသျဖင့္အျမင္က်ဥ္းသူသည္
သမုဒၵရာကို မျမင္ဖူးသည့္ဖားသူငယ္ကသူ ့တြင္းထဲမွာ ရွိသည့္ေရကို 
မ်ားလွျပီထင္သကဲ့သို ့ သူ ့အတတ္ပညာကေလးကို ၾကီးလွေပျပီထင္သည္။

 Explanation:  The person with little knowledge is narrow-minded 
and thinks much of his knowledge,
just as the little frog which has never seen ocean thinks that 
the water in his hole is very much.


*~~~~~~~~~~~~~~~~~~*